Stanowisko Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC). Stanowisko powyższe PKOO SEP uzasadnia następującymi okolicznościami:

 1. Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również eksperci będący członkami PKOO SEP, delegowani do tych prac przez Polski Komitet Normalizacyjny.
 2. Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597). Potwierdza to również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającego z upoważnienia ministra, na interpelację nr 19 761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm (data ogłoszenia 29.08.2013 – posiedzenie nr 47). W odpowiedzi między innymi znajduje się stwierdzenie: „W konsekwencji przywołane w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), normy są obowiązujące, a inwestorzy oraz pozostali uczestnicy procesu budowlanego powinni je stosować .”
 3. Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych.
 4. Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie „zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów pionowych, zwanych także zwodami Franklina.
 5. Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie częstymi przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”.

Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.

Uchwała ZG SEP w sprawie stanowiska PKOO dotyczącego stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej

Dnia 21.04.2021 r. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę nr 155/2018-2022, w której stwierdza, że stanowisko PKOO w sprawie stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej jest oficjalnym stanowiskiem SEP.

Tekst uchwały ZG SEP nr 155/2018-2022 ZG SEP

Otagowano , , |

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 10.05.2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komitetu w latach 2018-2022, która skupiała się na takich aspektach jak działalność na rzecz rozwoju techniki ochrony odgromowej, działalności popularyzacyjnej i wydawniczej, działalności normalizacyjnej na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz współpracy naukowo-technicznej krajowej i zagranicznej.

W trakcie zebrania przeprowadzone zostały również wybory Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. W wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

 • dr inż. Konrad Sobolewski – Przewodniczący PKOO
 • dr inż. Marek Olesz – Wiceprzewodniczący PKOO
 • dr inż. Robert Ziemba – Sekretarz naukowy PKOO
 • mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekretarz techniczny PKOO
 • dr inż. Andrzej Łasica – Członek Prezydium PKOO
 • dr inż. Krzysztof Lenarczyk – Członek Prezydium PKOO
 • mgr inż. Maciej Juźwik – Członek Prezydium PKOO

Serdeczne gratulacje.

Otagowano , , |

Informacja o szkoleniu „Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia”

Podczas Targów Elektrotechnika 2022 w Warszawie w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie pod patronatem PKOO SEP, zorganizowane przy współpracy z agencją SOMA – organizatorem Targów, pod nazwą:

Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia

Informacja o szkoleniu – w załączonym pliku

Zapraszamy do udziału w Strefie Instalacji Odgromowych i Przeciwprzepięciowych w ramach Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA, 26-28 stycznia 2022, Warszawa Expo XXI

Strefie instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych będzie towarzyszyć dwudniowe szkolenie:
Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia.
Szkolenie jest organizowane pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, którego członkowie będą prezentować wybrane zagadnienia dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

Ramowy Program Szkolenia

Sesja 1 – 26 stycznia
Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
9.30 – 11.00 – Zasady i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

11.00 – 11.30 prezentacja firmowa
11.30 – 12.00 prezentacja firmowa
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.30 Oszacowanie ryzyka, dobór odpowiednich środków
14.30 – 15.00 prezentacja firmowa
15.00 – 16.00 Jak prawidłowo dobrać środki ochrony, kontrola instalacji, studium przypadku

Sesja 2 – 27 stycznia
Linie zasilające SN i nn, budynki przemysłowe, obiekty usługowo-biurowe

i użyteczności publicznej z uwzględnieniem infrastruktury teletechnicznej
9.30 – 10.30 Wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i nn oraz budynków przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej

10.30 – 11.00 prezentacja firmowa
11.00 – 11.30 prezentacja firmowa
11.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 14.00 Koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej; przykłady doboru ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni
14.00 – 14.30 prezentacja firmowa
14.30 – 15.30 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

Wszelkie informacje oraz zapisy do udziału w szkoleniu są dostępne na stronie internetowej:  https://elektroinstalacje.pl/strefa-instalacji-odgromowych-i-przeciwprzepieciowych/

36 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP 2022) w Kapsztadzie, RPA

W dniach 2-7 października 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Kapsztadzie (Cape Town) odbędzie się 36 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej – ICLP 2022 (36th International Conference on Lightning Protection).
Konferencje ICLP mają ugruntowaną na świecie i wiodącą pozycję w dziedzinie ochrony odgromowej, odbywają się cyklicznie począwszy od 1951 roku.
W Polsce konferencje ICLP odbyły się już czterokrotnie – w Krakowie w latach 1965 i 2002, w Gdańsku w roku 1978 oraz w Rzeszowie w 2018 roku.
Na stronie internetowej ICLP 2022 – www.iclp2022.org są dostępne szczegółowe informacje dotyczące m.in. programu konferencji oraz terminów nadsyłania referatów.
Gorąco zachęcamy członków PKOO oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony odgromowej do udziału w tej konferencji.

Krystian Leopold Chrzan, dr hab. inż., 1955 – 2021, Sekretarz Naukowy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej z żalem informuje, że w dniu 27.06.2021 roku w wieku 65 lat zmarł dr hab. inż. Krystian Leopold Chrzan, profesor Politechniki Wrocławskiej – Sekretarz Naukowy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

W Zmarłym straciliśmy wybitnego specjalistę w zakresie szeroko pojętej techniki wysokich napięć, wytrzymałości elektrycznej i ochrony odgromowej, pasjonata historii elektrotechniki oraz życzliwego Kolegę, szanowanego za entuzjazm i zaangażowanie.

Przewodniczący PKOO

dr inż. Marek Łoboda

http://pkoo.sep.warszawa.pl/wp-content/uploads/2021/07/Krystian-Leopold-Chrzan_notka.pdf