Stanowisko Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC). Stanowisko powyższe PKOO SEP uzasadnia następującymi okolicznościami:

 1. Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również eksperci będący członkami PKOO SEP, delegowani do tych prac przez Polski Komitet Normalizacyjny.
 2. Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597). Potwierdza to również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającego z upoważnienia ministra, na interpelację nr 19 761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm (data ogłoszenia 29.08.2013 – posiedzenie nr 47). W odpowiedzi między innymi znajduje się stwierdzenie: „W konsekwencji przywołane w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), normy są obowiązujące, a inwestorzy oraz pozostali uczestnicy procesu budowlanego powinni je stosować .”
 3. Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych.
 4. Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie „zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów pionowych, zwanych także zwodami Franklina.
 5. Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie częstymi przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”.

Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.

Uchwała ZG SEP w sprawie stanowiska PKOO dotyczącego stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej

Dnia 21.04.2021 r. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę nr 155/2018-2022, w której stwierdza, że stanowisko PKOO w sprawie stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej jest oficjalnym stanowiskiem SEP.

Tekst uchwały ZG SEP nr 155/2018-2022 ZG SEP

Otagowano , , |

Seminarium naukowo-techniczne ochrony odgromowej

We współpracy z Ukraińskim Komitetem Ochrony Odgromowej NTSEU zaplanowane zostało na 25.05.2023 r. seminarium naukowo-techniczne. Przewidziano po dwa referaty z każdego strony:

 1. Metody testowania sprzętu wojskowego pod kątem odporności na wyładowania atmosferyczne – Włodzimierz Kniaziew
 2. Jednolite zasady wyznaczania gęstości wyładowań piorunowych w oparciu o systemy ich lokalizacji (LLS) na potrzeby projektowania urządzeń piorunochronnych – Grzegorz Masłowski
 3. Wyznaczanie parametrów środowiska elektromagnetycznego w przypadku zwarcia na szynach rozdzielni oraz podczas uderzenia pioruna w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej – Oleg Glebow
 4. Ochrona odgromowa wolnostojących instalacji fotowoltaicznych – Adam Hardt

Seminarium to będzie również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie normalizacji ochrony odgromowej i przepięciowej, a także nakreślenia dalszych wspólnych działań w tym obszarze nauki i techniki.

Targi ELEKTROTECHNIKA 2023

Z przyjemnością zapraszamy na Targi ELEKTROTECHNIKA 2023 organizowane w dniach 15-17.03.2023 roku.

W szczególności zapraszamy na pierwszy dzień targów, w czasie którego odbędzie się szkolenie pt. „Skuteczna instalacja odgromowa i przepięciowa” objęte patronatem naszego Komitetu. Zaplanowane referaty to:

 1. Jednolite zasady wyznaczania gęstości wyładowań piorunowych w oparciu o systemy ich lokalizacji (LLS) na potrzeby projektowania urządzeń piorunochronnych – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej
 2. Najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze w instalacjach fotowoltaicznych – mgr inż. Maciej Juźwik, CB KEZO PAN
 3. Ograniczniki przepięć – wymagania i badania, dobór i koordynacja wielostopniowej ochrony przed przepięciami. Analiza ryzyka dla instalacji fotowoltaicznych – dr hab. inż. Marek Olesz, prof. Politechniki Gdańskiej
 4. Uziemienia w instalacjach obiektów o różnych przeznaczeniu z uwzględnieniem projektowania i doboru ich parametrów dla urządzeń ochrony odgromowej – dr inż. Stanisław Wojtas, Politechnika Gdańska

W przerwach między referatami będą odbywać się prezentacje firmowe związane z tematyką ochrony odgromowej i przepięciowej, a także można będzie zapoznać z ofertą wystawców. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły można znaleźć na stronie targów – Targi Elektrotechnika – Strona główna (elektroinstalacje.pl).

Otagowano , , , |

Informacja o konferencji ICLP 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w 36th International Conference on Lightning Protection 2022, która w tym roku, po raz pierwszy w swej historii, będzie odbywać się w Afryce, a konkretnie w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Szczegółowe informacje, w szczególności dla autorów artykułów, dostępne są na stronie konferencji ICLP2022 | 36th International Conference on Lightning Protection | South Africa | 2022 .

Otagowano , , |

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 10.05.2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komitetu w latach 2018-2022, która skupiała się na takich aspektach jak działalność na rzecz rozwoju techniki ochrony odgromowej, działalności popularyzacyjnej i wydawniczej, działalności normalizacyjnej na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz współpracy naukowo-technicznej krajowej i zagranicznej.

W trakcie zebrania przeprowadzone zostały również wybory Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. W wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

 • dr inż. Konrad Sobolewski – Przewodniczący PKOO
 • dr inż. Marek Olesz – Wiceprzewodniczący PKOO
 • dr inż. Robert Ziemba – Sekretarz naukowy PKOO
 • mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekretarz techniczny PKOO
 • dr inż. Andrzej Łasica – Członek Prezydium PKOO
 • dr inż. Krzysztof Lenarczyk – Członek Prezydium PKOO
 • mgr inż. Maciej Juźwik – Członek Prezydium PKOO

Serdeczne gratulacje.

Otagowano , , |

30 lat eksploatacji i walki z piorunochronami aktywnymi

W czasopiśmie „Elektroinstalator” nr 4/2021 ukazał się artykuł pt. „30 lat eksploatacji i walki z piorunochronami aktywnymi”, którego autorem jest członek naszego Komitetu – dr hab. inż. Krystian Leonard Chrzan. W artykule pokrótce została opisana geneza powstania i pojawienia się na rynku tzw. zwodów aktywnych, a także przedstawione kolejne dowody ich wątpliwej skuteczności. Zapraszamy do lektury.

Otagowano , , |