34. ICLP – Call for Sponsors & Exhibitors

konferencja_ICLP_2018_baner

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej  tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305

          Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujacych Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC).

Stanowisko powyższe PKOO SEP uzasadnia następującymi okolicznościami:

1)     Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również eksperci będący członkami PKOO SEP, delegowani do tych prac przez Polski Komitet Normalizacyjny;

2)     Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana   z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597).
Potwierdza to również odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającego z upoważnienia ministra, na interpelację nr 19 761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm (data ogłoszenia 29.08.2013 – posiedzenie nr 47). W odpowiedzi między innymi znajduje się stwierdzenie: „W konsekwencji przywołane w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), normy są obowiązujące, a inwestorzy oraz pozostali uczestnicy procesu budowlanego powinni je stosować.” 

3)     Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych;

4)     Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe  z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie „zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów pionowych, zwanych także zwodami Franklina;

5)     Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje  głębokie zaniepokojenie częstymi przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”.

         Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.

PDF – Stanowisko PKOO SEP w sprawie braku zwiększonej skuteczności „zwodów aktywnych”

PDF – Status norm PN-EN w świetle obowiązujacego prawa

34th International Conference on Lightning Protection – Rzeszów, 02-07.09.2018r.

Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP wraz z oddziałem rzeszowskim SEP organizuje we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza 34-tą Międzynarodową Konferencję Ochrony Odgromowej ICLP’2018. Warto podkreślić, iż założenie PKOO SEP w marcu 1958 roku było ściśle związane z organizowaniem pierwszych edycji tej uznanej na całym świecie Konferencji. Dlatego też jest to szczególnie ważne wydarzenie dla całego środowiska związanego z PKOO SEP. Dotychczas Konferencja ta gościła w Polsce trzykrotnie: dwukrotnie w Krakowie w 1965 r. i 2002 r. oraz w Gdańsku w 1978 r. W 2014 r., w trakcie ICLP w Szanghaju, przyznano ponownie Polsce organizację tej Konferencji, pomimo iż chęć organizacji zgłosiło również wiele innych krajów (Brazylia, Słowenia, Sri Lanka, Republika Południowej Afryki). Świadczy to o znaczącej pozycji w świecie polskiego środowiska naukowo-technicznego związanego z ochroną odgromową i badaniami wyładowań atmosferycznych.

To wielkie wydarzenie, o zasięgu międzynarodowym, odbędzie się w Rzeszowie w dniach  02-07 września 2018 r. Ze względu na ilość uczestników, którzy przybędą z zagranicy oraz interesującą tematykę wszystkich paneli, można liczyć, że Konferencja przyczyni się do dużej promocji nie tylko naszego Komitetu, ale również całego środowiska SEP, Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa. Więcej informacji na temat ICLP’2018 można znaleźć na stronie internetowej www.iclp2018.org

logoICLP2018png4001

Posiedzenie PKOO w Bielsku Białej 2017 r.

W dniu 13 września 2017 r. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie członków PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce podczas odbywających się targów ENERGETAB. Plan posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP we Wrocławiu (9.09.2016 r.) i omówienie spraw związanych z kryteriami przyjmowania nowych członków. Przypomniano o zbliżających się konferencjach pod patronatem PKOO: EMD’2017 (Białystok 20-22.09.2017r.) i „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” (Kraków, 19.10.2017r.). Omówiono również sprawy związane ze stanem przygotowań do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Zaprezentowana została strona internetowa konferencji (iclp2018.org). Przekazano zasady uczestnictwa autorów referatów oraz firm sponsorujących. Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie PKOO SEP w trakcie trwania międzynarodowej konferencji ICLP’2018 ( www.iclp2018.org ), która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 02-07.09.2018 r.

posiedzenie_PKOO_Bielsko_Biała_2017

 

XI Krajowe Warsztaty EMC, Wrocław 2017 r.

W dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku we Wrocławiu odbyły się XI Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej.

konferencja_KWKE_Wroclaw_2017

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W ramach XI Krajowych Warsztatów EMC w 2017 roku omówiono zagadnienia związane m.in. z publikacją Dyrektywy RED; testowaniem urządzeń radiowych; jakością energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach energetycznych oraz ich wpływem na systemy komunikacji radiowej oraz PLC, planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC oraz ochroną ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM.

Zorganizowano specjalną sesję poświęconą zagadnieniom wyładowań piorunowych i ich oddziaływaniu. Sesję poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. Zaprezentowano szereg referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia badawcze, zalecenia projektowe oraz prezentację sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach zjawisk piorunowych. Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił dwa referaty dotyczące pomiarów piorunowego pola elektrycznego (mgr inż. Grzegorz Karnas) oraz badania rozpływu prądu piorunowego w instalacji odgromowej oraz wewnętrznej budynku (dr inż. Robert Ziemba). Członkowie komitetu PKOO z Białegostoku zaprezentowali referaty opisujące zalecenia odnoszące się do prawidłowego uziemiania obiektów telekomunikacyjnych (dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. nzw. PB) oraz badania środków zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej  (dr hab. inż. Renata Markowska). Tematyka ochrony odgromowej statków powietrznych została poruszona w specjalnej sesji dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń lotniczych. W ramach sesji wygłoszono m.in. referat dotyczący badania odporności awioniki na pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych w oparciu o normę DO-160 (mgr inż. Kamil Filik, Politechnika Rzeszowska).

Więcej informacji na stronie: http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/index.php