Kryteria przyjmowania nowych członków PKOO SEP w kadencji 2018 – 2022

 1. Kandydat powinien być zawodowo aktywny w tematyce ochrony odgromowej i mieć wymierne osiągnięcia, które w zależności od wykonywanej formy aktywności zawodowej powinny być udokumentowane jako:
  • publikacje o charakterze technicznym lub naukowym,
  • projekty realizacji urządzeń piorunochronnych i ochrony przeciwprzepięciowej,  
  • prace wykonawcze w zakresie realizacji urządzeń piorunochronnych obiektów budowlanych lub elektroenergetycznych,
  • prace organizacyjne o charakterze popularyzacji tematyki ochrony odgromowej (np. organizacja konferencji, seminariów, szkoleń);
  • udział w pracach komisji normalizacyjnych z zakresu ochrony odgromowej i instalacji elektrycznych,
  • aktywny udział w szkoleniach w zakresie ochrony odgromowej (wykłady, prezentacje, pokazy),
  • nagrody i wyróżnienia w działalności zawodowej.
 2. Kandydat powinien mieć przynajmniej 5 letnią praktykę w zawodzie elektryka/elektronika oraz być członkiem SEP.
 3. Kandydat powinien mieć rekomendację co najmniej dwóch członków PKOO SEP, którzy przedstawią krótką charakterystykę jego sylwetki zawodowej (w formie pisemnej nie mniej niż jedna strona, lub 3000 znaków drukarskich). Osoby rekomendujące kandydata powinny określić, jaki zakres działalności zawodowej kandydata jest im znany i jakie osiągnięcia kandydata uważają za szczególnie uzasadniające ich rekomendację.
 4. Kandydat na członka wygłasza na posiedzeniu plenarnym lub na posiedzeniu prezydium PKOO prezentację (maksymalnie 10 minut) o swojej aktywności zawodowej w zakresie ochrony odgromowej, szczególnie z okresu ostatnich 5 lat a następnie odbywa sie dyskusja nad kandydaturą.
 5. Głosowanie nad przyjęciem kandydata do grona członków PKOO odbywa się w trybie tajnym. Za przyjęciem nowego członka wymagane jest 2/3 pozytywnych głosów z liczby osób biorących udział w głosowaniu.

 Zaakceptowano na zebraniu Prezydium PKOO SEP w dniu 27.02.2019 r.

Otagowano |

Zmarł prof. Zbigniew Pohl

Prof. Zbigniew Pohl (1929 – 2018)

Urodził się 1.06.1929 w Nowogródku. Ojciec Kazimierz był nadleśniczym lasów państwowych, matka Janina z Harczewskich zajmowała się domem i wychowywaniem synów: Zbigniewa i Stanisława. Matka z synami i trzema krewnymi została wywieziona przez okupantów sowieckich za Archangielsk w lutym 1940 r. a ojciec skazany na 10 lat łagru został zesłany na Syberię. Powrócił do Polski w listopadzie 1945 i ukończył eksternistycznie szkołę podstawową w 1946 a następnie uczęszczał do Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Po maturze zdanej w 1949 studiował w latach 1949-1955 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zawarł związek małżeński z Aleksandrą z domu Caban w roku 1957, i miał dwoje dzieci Grzegorza (ur. 1958) i Urszulę (ur. 1959). Po śmierci żony ożenił się ponownie z Heleną Wojtczak i ostatnie lata życia spędził w Poznaniu.

W 1965 obronił pracę doktorską „Badania modelowe parametrów konstrukcyjnych izolatorów wysokiego napięcia do warunków zabrudzeniowych” pod kierunkiem Prof. J. I. Skowrońskiego. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Wytrzymałość dielektryczna napowietrznych układów izolacyjnych w szczególnie trudnych warunkach pracy” uzyskał tytuł dr hab. w 1971 r. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora (1972 – 1984) i dyrektora Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (1984/1985) i (1987-1993. Wypromował 4 doktorów – Edwarda Sojdę (1977), Michała Cyraniaka (1985) Krystiana L. Chrzana (1987) i Macieja Jaroszewskiego (1999). Jego współpracownicy Jacek Wańkowicz i Krystian L. Chrzan habilitowali się w 1995 i 2013. Dorobek publikacyjny obejmuje 109 artykułów i referatów konferencyjnych, 3 książki, 1 monografię, 3 skrypty i 5 patentów.

Pohl Z., Izolatory wysokiego napięcia do warunków zabrudzeniowych. WNT 1968

Pohl Z. Izolatory elektroenergetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995

Pohl Z. (red), Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2003

Pohl Z., Izolacja wysokonapięciowa w warunkach zwiększonej upływności powierzchniowej. Wydawnictwo PWr 1975

Pohl Z., Laboratorium wysokich napięć. Skrypt PWr 1977

Praca zbiorowa, Wysokonapięciowe układy izolacyjne. Skrypt PWr, 1980

Fleszyński J., Lisiecki J., Pohl Z., Miernictwo wysokonapięciowe i laboratorium wysokich napięć. Skrypt PWr 1990

Głównym tematem badawczym Prof. Z. Pohla była izolacja napowietrzna, zagadnienia konstrukcji i technologii izolatorów, wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych. W ciągu ostatnich 30 lat badał izolatory kompozytowe z kauczuku silikonowego oraz beziskiernikowe ograniczniki przepięć. We współpracy z Jerzym Lisiecki zbudował stacje prób izolatorów w Wałbrzychu, Siechnicy oraz zainicjował budowę stacji prób w Hucie Miedzi Głogów, na której prowadził wraz ze współpracownikami badania aż przez 30 lat, do 2010 r. Od 1971 do 2007 zorganizował lub współorganizował dziewięć konferencji „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE”. Konferencje te wskazywały, że w tej dziedzinie On i jego zespół zajmowali niekwestionowaną pozycję w Polsce.

W okresie stanu wojennego wraz z całą rodziną (żona, syn, córka) był internowany. Uczestniczył bardzo aktywnie w pracach Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego przy przygotowaniu pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu i Senatu, a zwłaszcza do samorządów gminnych na terenie województwa wrocławskiego. Członek SEP od 1956, wieloletni przewodniczący koła SEP nr 24 na Politechnice Wrocławskiej, odznaczony Złotą Odznaką Honorową SEP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1992). Po przejściu na emeryturę w 1999 pracował dalej na części etatu do 2009 r.

Zmarł  17.12.2018 i został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu, pole nr 3.

Opracował: Krystian Leonard Chrzan

34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

W dniach 2-7 września 2018 roku  w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się 34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej – ICLP2018 (34th International Conference on Lightning Protection).

Konferencja ta została zorganizowana na wniosek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP skierowany do Komitetu Naukowego ICLP już w roku 2014. Konferencje ICLP mają ugruntowaną na świecie i wiodącą pozycję w dziedzinie ochrony odgromowej, odbywają się cyklicznie co dwa lata  począwszy od 1951 roku  w Bad Reichenhall, Niemcy. W Polsce konferencje ICLP odbyły się czterokrotnie  – w Krakowie w latach 1965 i 2002, w Gdańsku w roku 1978 oraz w Rzeszowie w 2018 roku.

Organizatorem ICLP2018 w Rzeszowie był Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Oddziałem Rzeszowskim SEP oraz Politechniką Rzeszowską. Konferencji w Rzeszowie przewodniczył (Chair) Prof. Grzegorz Masłowski – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej oraz obecny wiceprzewodniczący PKOO a w sprawach technicznych wspomagał go (Technical Chair) dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący PKOO SEP. Konferencja została objęta patronatem między innymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władze Miasta Rzeszów.

W konferencji brało udział 272 uczestników z 37 krajów – najbardziej licznie były reprezentowane Japonia, Chiny i Niemcy.  W wyniku procesu recenzowania ponad 230 zgłoszonych na ICLP2018 referatów, każdy był opiniowany przez minimum trzech recenzentów (w sumie przez ponad 100 specjalistów z dziedziny ochrony odgromowej), zaakceptowano 202 referaty, z których 192 były prezentowane na konferencji. Referaty były wygłaszane w formie ustnej lub przedstawiane w formie posterów – na 16 sesjach tematycznych oraz na sesji specjalnej poświęconej ochronie odgromowej trakcji elektrycznej.  

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna z udziałem 10 wystawców – krajowych i zagranicznych partnerów konferencji. W trakcie trwania konferencji odbyły się zebrania grup roboczych CIGRE a także posiedzenie plenarne PKOO SEP. Podczas ceremonii otwarcia ICLP2018 wręczono nagrody im. Rudolfa Heinricha Goldego, im. Karla Bergera i Nagrody Komitetu Naukowego (SC) ICLP. Warto podkreślić, że Prof. Zdobysław Flisowski – wieloletni przewodniczący PKOO SEP (obecnie Przewodniczący Honorowy PKOO) został wyróżniony nagrodą SC ICLP – Live Time Achievement Award – za całokształt swojej bogatej i owocnej działalności normalizacyjnej z zakresu ochrony odgromowej.  

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić unikalne i pierwsze na świecie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie została otwarta w roku 1854 i nadal działa kopalnia ropy naftowej, a w ramach post-conference tour zainteresowani uczestnicy i osoby towarzyszące zwiedzili Kraków.

Podczas ceremonii zamknięcia ICLP2018 wręczono nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców (Young Scientist Award) – za najlepsze referaty dla głównych autorów w wieku nie przekraczającym 35 lat.

 Następna konferencja ICLP odbędzie się w Colombo – Sri Lanka w terminie 30.08. – 04.09.2020 r.

 Ilustracje

 • Zdjęcie uczestników ICLP2018 w Rzeszowie.
 • Uczestnicy ICLP2018 podczas obrad.

Otagowano , , |

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Komitetu. Z ramienia ZG SEP w zebraniu wziął udział Stefan Granatowicz –
wiceprezes SEP, zaś gościem honorowym spotkania był prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, który przekazał wiele informacji o obecnej i przyszłej działalności, w tym o opracowywanej nowej strategii SEP i planach związanych z przygotowaniem obchodów 100-lecia SEP w czerwcu 2019 r.

W zebraniu udział wzięło 21 członków, co stanowiło 50% całkowitej liczby członków PKOO i umożliwiało formalne przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Komitetu oraz członków Prezydium.

Przed procedurą wyborczą dokonano podsumowania działania PKOO SEP w latach 2014-2018, które polegały głównie na propagowaniu wiedzy w zakresie metod ochrony odgromowej, realizacji szkoleń tematycznych i opracowywaniu publikacji, udziale w pracach normalizacyjnych krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, a także współpracy z innymi organizacjami naukowo-technicznymi krajowymi i międzynarodowymi. Członkowie PKOO uczestniczyli w 12 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rozpoczęli też prace przygotowawcze i organizacyjne związane z Międzynarodową Konferencją Ochrony Odgromowej ICLP 2018, która odbędzie się na początku września 2018 r. w Rzeszowie. Zgodnie z porządkiem zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu za okres 2014-2018.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium PKOO SEP na nową kadencję, w osobach:

 • Marek Łoboda – przewodniczący,
 • Grzegorz Masłowski – wiceprzewodniczący,
 • Krystian Chrzan – sekretarz naukowy,
 • Konrad Sobolewski – sekretarz techniczny,
 • Krzysztof Wincencik – członek prezydium,
 • Karol Aniserowicz – członek prezydium,
 • Stanisław Wojtas – członek prezydium,
 • Jarosław Wiater – członek prezydium.

W trzeciej części zebrania w skład PKOO przyjęto trzech nowych członków, czyli aktualnie jest ich 45. W trakcie zebrania odbyła się dyskusja o planowanych w nowej kadencji działaniach, w zakresie m.in. możliwości zwiększenia wpływu członków PKOO na potencjalne zmiany w rozporządzeniach i innych aktach prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej. Omawiano problem coraz intensywniejszej działalności publicznej producentów tzw. aktywnej ochrony odgromowej, niezgodnej z postanowieniami Polskich Norm oraz opublikowanym stanowiskiem PKOO, a także dalszego zintensyfikowania działań PKOO w tej sprawie.

Zaproszenie na 41 Gdańskie Dni Elektryki

Szanowni Państwo,

Jako wieloletni organizatorzy Gdańskich Dni Elektryki z przyjemnością informujemy, że 27-29 października 2016 na terenie Politechniki Gdańskiej odbędzie się 41 edycja Naszego Wydarzenia. Gdańskie Dni Elektryki stanowią okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy szerokiej rzeszy elektryków ze środowiskiem nauki oraz firmami produkcyjnymi z branży elektrotechnicznej.

Cieszymy się ze wzrastającego zainteresowania organizowaną przez nas imprezą
i zamierzamy podtrzymywać wybraną w poprzednich latach koncepcję. Gdańskie Dni Elektryki kolejny raz będą kilkudniowym wydarzeniem obejmującym konferencję naukowo-techniczną, szkolenia branżowe, zawody dla młodych konstruktorów-studentów oraz wyjazd techniczny.

Podobnie jak w poprzednich edycjach głównym elementem GDE 2016 będzie organizowana dnia 28 października konferencja naukowo-techniczna o temacie: „Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zaprezentowania referatu podczas tej konferencji. Nadesłane referaty będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, które są umieszczone na liście MNiSW z oceną 10 punktów.  Informacje na temat sposobu przygotowania tekstu i procedury recenzowania znajdują się na stronie http://eia.pg.edu.pl/informacje-dla-autorow. Zgłoszenia zawierające tytuł i krótkie streszczenie należy kierować na adres plazuk@sep.gda.pl lub stanislaw.wojtas@pg.gda.pl do dnia 30.06.2016, a pełny tekst po potwierdzeniu przyjęcia referatu należy nadesłać do 31.08.2016.

Komitet Organizacyjny GDE 2016